Konkurrim publik me objekt  “Punime restaurimi i objektit Ura në Lagjen Emiraj, Krujë” - Ministria e Kulturës
Postuar më: 07/11/2022

Konkurrim publik me objekt  “Punime restaurimi i objektit Ura në Lagjen Emiraj, Krujë”

Konkurrim publik që do zhvillohet nga autoriteti kontraktor Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë me objekt:

“Punime restaurimi i objektit Ura në Lagjen Emiraj, Krujë”

 

 

Data e shpërndarjes së njoftimit për konkurrim publik është 07.11.2022. Afati i fundit i dorëzimit të ofertave është 22.11.2022 ora 11:00.

 

 

1.Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Tiranë

Adresa: Rr. “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76 ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, ish godina e laboratorit të filmit “Albafilm”, Tiranë

Tel/Fax:                       +355 69 30 47 674

E-mail:                                     drtktirane@kultura.gov.al

Faqja në Internet:        www.kultura.gov.al

 

2.Emërtimi dhe vendndodhja e objektit:  “Ura në Lagjen Emiraj, Krujë  Adresa: Lagj. Emiraj, Krujë

 

3.Lloji i procedurës së konkurrimit: Punë

 

4.Objekti i kontratës: “ Punime Restaurimi i Urës në Lagjen Emiraj, Krujë”

 

5.Fondi limit: 531,175 (pesëqind e tridhjetë e njëmijë e njëqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH.

 

6.Afati i realizimit t punimeve: 8 javë punë nga nënshkrimi i kontratës.

 

7.Afatin dhe mnyra pr trheqjen e dokumenteve t konkurrimit publik: Dokumentat e konkurimit publik mund të shkarkohen në faqen e internetit: www.kultura.gov.al

 


8.Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 22.11.2022 ora: 11:00

 

9.Afati kohor për hapjen e ofertave: 22.11.2022 ora: 11:00

 

10.Dokumentacionin që duhet të paraqesin ofertuesit: Formularin e Ofertës Ekonomike, Sigurimin e Ofertës si dhe Çdo dokumentacion të kërkuar në Dokumentat Standarde.

 

11. Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 07.11.2022

 

Dokumentat përkatëse:

 

  1. Hartim projekti, Ura në lagjen Emiraj, Krujë

 

  1. Specifikime teknike

 

  1. Relacion teknik

 

  1. Grafiku i punimeve

 

  1. DSKP dokumentat standarte

 

  1. Formulari i njoftimit të konkurrimit publik

 

  1. Preventivi pa cmime

 

  1. Vendimi KKTKM 

 

  1. Kartela e objektit “Ura e Emiraj”, Krujë