Konsultim Publik

Konsultimet e institucionit

Projekt Akte

Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9616, datë 27.9.2006 “Për Librin në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

PROJEKTVENDIM PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR SHPËRBLIM TË ARSYESHËM NGA RIPRODHIMI I VEPRAVE PËR PËRDORIM PRIVAT OSE PËR PËRDORIM TJETËR PERSONAL

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Plani i Menaxhimit të Integruar i Zonave Arkeologjike A & B të Qytetit të Durrës 2021-2028

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 35_2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to"

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Plani i Menaxhimit të Integruar Butrintit (2020-2030)

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligj për disa shtesa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to "

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektvendim për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Kulturën 2019 – 2025

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji për " Disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr.9616 , datë 27.09.2006 "Për librin në Republikën e Shqipërisë” "

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllur

Projektligji "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr. 10352, datë 18.11.2010 “Për Artin dhe Kulturën”, të ndryshuar”

Postuar më:

|

Data e Mbylljes:

|

Statusi:Konsultim i mbyllurPlanet Vjetore

Baza Ligjore