Creative-europe-2021-2027-brochure

 

 

 

Evropa Krijuese është program i Komisionit Evropian i krijuar për të mbështetur diversitetin kulturor dhe për të nxitur konkurrencën e sektorëve kulturorë dhe krijues. Me një buxhet prej 2.4 miliardë eurosh, programi përgjatë viteve 2021-2027, përpiqet të kontribuojë në rimëkëmbjen e sektorëve kulturorë dhe krijues; duke përforcuar përpjekjet e tyre për t’u bërë më digjital, më miqësorë me mjedisin dhe më gjithëpërfshirës.

 

 

 

Parimet e përgjithshme të programit janë thelbësore nga pikëpamja kulturore, demokratike, mjedisore, sociale dhe ekonomike dhe janë veçanërisht të rëndësishme për shoqëritë tona dhe sektorët kulturorë që përballen me sfidat aktuale të lidhura me globalizimin, ndryshimet klimatike dhe digjitalizimin. Programi mbështet rreth 250.000 artistë, profesionistë kulturorë dhe audiovizualë, si dhe organizata publike dhe private, që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e arteve skenike, arteve të bukura, botimit, filmit, TV, muzikës, arteve ndërdisiplinore, trashëgimisë dhe industrisë së video-lojërave.

 

 

 

Programi “Evropa Krijuese” është i ndarë në dy sektorë: Kultura dhe Media dhe mbështetet nga sektori Ndërsektorial.

 

 

 

Sektori Kulturor mbështet një gamë të gjerë sektorësh kulturorë dhe krijues dhe inkurajon bashkëpunimin dhe shkëmbimet ndërmjet organizatave kulturore dhe artistëve. Sektorët përfshijnë: arkitekturën, trashëgiminë kulturore, dizajnin, letërsinë dhe botimin, muzikën dhe artet skenike.

 

 

 

Sektori i Medias mbështet industrinë evropiane të filmit dhe atë audiovizive për të zhvilluar, shpërndarë dhe promovuar veprat evropiane. Përveç kësaj, ai inkurajon bashkëpunimin në të gjithë zinxhirin e promovimit të industrisë audiovizive.

 

 

 

Sektori Ndërsektorial lehtëson bashkëpunimin ndërmjet sektorëve të ndryshëm kulturorë dhe krijues për t’i ndihmuar ata të adresojnë sfidat e përbashkëta dhe të gjejnë zgjidhje novatore, ndërkohë që mbështet bashkëpunimin ndërsektorial të politikave ndërkombëtare.