E Drejta e Autorit

Udhëzim i Ministrit të Kulturës nr. 777, datë 24.11.2023 “Për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe veprimtarisë së sportelit unik për kryerjen e funksionit të mbledhjes së shpërblimeve të së drejtës së autorit

Vendim e Këshillit të Ministrave nr. 651, datë 22.11.2023 “Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri i të dhënave të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to” dhe përcaktimin e elementeve të regjistrit të të dhënave të hapura për publikun, dokumentar dhe elektronik”

Vendim nr. 629 prot., datë 8.11.2023 i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurës dhe mënyrës së kompensimit të drejtë për përdorimin e veprave pa autor”.

Urdhër i Ministrit të Kulturës nr. 581, datë 28.9.2023 “Për heqjen e licencës së shoqatës “F.M.A.A.” si agjenci e administrimit kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”

Vendim nr. 465, datë 26.7.23, i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e listës së pajisjeve dhe tarifave për shpërblimin e arsyeshëm për riprodhimin e veprave të autorit për përdorim privat ose përdorim tjetër personal”.

Udhëzim i Ministrit të Kulturës nr. 338, date 2.6.2023 Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, i ndryshuar 

Urdhri i Ministrit te Kultures nr. 125, date 1.3.2023 “Per raportin vjetor te Agjencive te Administrimit Kolektiv dhe Sportelit Unik S.U.A.D.A.”    Kliko këtu

Formular i Raportimit Vjetor nga Agjencite e Administrimit Kolektiv

Formular i Raportimit Vjetor nga Sporteli Unik SUADA 17.03.2023

Tabelat e tjera per monitorimin AAK_SUADA

 

 

Urdhrin nr. 473, date 20.11.2020 “Për shtyrjen e afatit 30 ditor të caktuar në udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, Kliko këtu

Udhezimin nr.  472, date 19.11.2020 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, Kliko këtu

 

Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 “Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to”-Kliko këtu

VKM Nr.527 Dt 20/7/2016 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020” Kliko këtu

Udhëzim Nr.5166 Dt 20/10/2016  “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr.35/2016, datë 31.3.2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”” Kliko këtu  ( faqe 21923)

Vendim Nr.33 Dt 18/01/2017 “Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit” Kliko këtu

Vendim Nr.34 Dt 18/01/2017 “Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit” Kliko këtuu

Vendim Nr.35 Dt 18/01/2017 “Për mënyrën e funksionimit, të organizimit dhe të shpërblimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit ” (KKDA) Kliko këtu

Tarifat provizore/të përkohshme të agjencive të administrimit kolektiv bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

Bashkëlidhur gjenden tarifat provizore të AAK , publikuar më datë 20 janar 2017.

Draft Tarifat Provizore ALBAUTOR-AMP 2017

Manuali i Përkufizimeve në zbatim të ligjit Nr. 35/2016″Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to” Kliko këtu këtu

Njoftim për mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për të Drejten e Autorit për më tepër  kliko ketu 

”Rregullore e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”-Kliko ketu

Njoftim për zëvendësimin e deklaratës noteriale me deklaratë të thjeshtë për regjistim vepre-Kliko ketu

Vendimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” Kliko Ketu

Arsyetimi i Vendimit nr. 3, datë 04.08.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv””Kliko Ketu

Vendimi Nr.4 datë 10.10.2017 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit  “Për transferimin e funksionit kolektiv të mbledhjes së tarifave të shpërblimit për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to drejt njërës prej agjencive të administrimit kolektiv dhe për drejtimin e sportelit unik për administrimin e të drejtës së autorit-SUADA” Kliko këtu

Udhëzimi Nr. 663 datë 10.10.2017 “Për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të Sportelit Unik për administrimin e të drejtës së autorit – SUADA  në administrimin kolektiv”.Kliko këtu

Udhëzimi nr. 24. Datë 12.01.2018 “Për një ndryshim  në Udhëzimin nr. 5166 datë 20.10.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016  ”Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Kliko këtu

Vendimi nr. 2 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Për disa ndryshime në vendimin nr. 3 datë 4. 3.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”, bashkëlidhur këtij vendimi relacioni shpjegues si dhe aneksi nr. 1. Kliko këtu

Vendimi nr. 3 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Mbi kërkesën e depozituar nga këshilli drejtues i sportelit unik-SUADA, për administrimin e së drejtës së autorit më dt. 25.05.2018”. Kliko këtu

Urdhër nr. 432 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë  ”Albautor” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve të veprave artistike dhe letrare”. Kliko këtu

Urdhër nr. 433 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës agjencisë ”FMAA” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”. Kliko këtu

Urdhër nr. 434 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ”AKDIE” në administrimin kolektiv të të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues”. Kliko këtu

Urdhër nr. 435 datë 6.7.2018 “Për mos ripërtëritjen e licencës së agjencisë “AMP” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të prodhuesve të fonogrameve”. Kliko këtu

Urdhër nr. 436 datë 6.7.2018 “Për mos licencimin e shoqatës “ELITE” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues”.Kliko këtu

Urdhër nr. 437 datë 6.7.2018 “Për licencimin e shoqatës ”Gramm-A” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e  mbajtësve të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe videogrameve”. Kliko këtu

Vendimi Nr. 5 datë 11.10.2018 “Për hapjen e procedurave për konkurim nga agjencitë e administrimit kolektik për zgjedhjen e Agjencisë unike për kryerjen e funksionit të mbledhjes së shpërblimeve(Sporteli unik)” Kliko këtu këtu

Vendimi Nr. 6 datë 11.10.2018 “Mbi Shpërndarjen e pjesës takuese të shpërblimeve për anëtarët prodhues të ish-agjencisë së administrimit kolektik për të drejtat e producentëve-AMP” Kliko këtu

Vendimi nr. 7 datë 11.10.2018 “”Për disa ndryshime në Vendimin nr. 3 datë 4.8.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” i ndryshuar”.Kliko këtu

Vendimi nr.8 datë 19.11.2018 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sportelit unik të administrimit të së drejtës të autorit – SUADA” Kliko këtu

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” Kliko këtu

Vendimi nr. 9, datë 11.05.2020 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë të mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sporteli unik të administrimit të së drejtës së autorit – SUADA” Kliko këtu

Vendimi nr. 10, datë 29.06.2020 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Mbi kërkesën e depozituar nga Agjencia Drejtuese e Sportelit Unik – S.U.A.D.A “Për plotësimin e vendimit nr. 9, datë 11.05.2020 të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”. Kliko këtu

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 35_2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to.Kliko Ketu

Udhëzim i Ministres së Kulturës nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to Kliko Ketu

Urdhri nr. 567, date 24.12.2020 “PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 473, DATË 20.11.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR MARRJEN E LICENCËS PËR ADMINISTRIMIN KOLEKTIV TË TË DREJTAVE TË AUTORIT, RIPËRTËRITJEN E SAJ, SI DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR PEZULLIMIN DHE HEQJEN E LICENCËS NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 35/2016, DATË 31.3.2016, “PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TO” i cili duhet botuar tek rubrika Baza Ligjore, e Drejta e Autorit  Kliko Ketu

Njoftim për thirrje publike Kliko Ketu

Udhëzimit te Ministres së Kulturës  nr. 336, datë 10.06.2021 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020” Kliko këtu

  1. Urdhër nr. 544, datë 30.8.2021 “Për ripërtëritjen e licencës së shoqërisë “FMAA” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”.Urdhër nr. 544 datë 30.08.2021 “Për ripërtëritjen e licencës së shoqërisë “FMAA”
  2. Urdhër nr. 545, datë 30.8.2021 “Për licencimin e shoqërisë “Agjencia e Administrimit Kolektiv “Faber Collective Phonogram”” në administrimin kolektiv në fushën e të drejtave të prodhuesve të fonogramit”.Urdher nr. 545 date 30.08.2021 Per licencimin e shoqerise Faber Collective Phonogram
  3. Urdhër nr. 546, datë 30.8.2021 “Për ripërtëritjen  e  licencës  së  shoqërisë  “A.K.D.I.E” në administrimin  kolektiv  të  të  drejtave të  artistëve  interpretues  dhe ekzekutues”.Urdhër Nr. 546 date 30.08.2021 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ”AKDIE”
  4. Urdhër nr. 547, datë 30.8.2021 “Për ripërtëritjen e licencës së shoqërisë “Albautor” në administrimin kolektiv në fushën e të drejtave të autorit, për veprat muzikore me apo pa tekst”.Urdher nr. 547 date 30.08.2021 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë “Albautor“
  5. Urdhër nr. 551, datë 31.8.2021 “Për moslicencimin e shoqatës “Transmetuese radiotelevizive kabllor valor (RrTL)” në administrimin kolektiv të të drejtave në fushën e prodhuesve dhe të autorëve të audiovizualitetit, organizatat transmetuese “OSHMA”.Urdhër nr.551 datë 31.08.2021 “Për mos licencimin e shoqatës Transmetuese Radiotelevizive Kabllor Valor “RrTL“
  6. Urdhër nr. 552, datë 31.8.2021 “Për mosripërtëritjen e licencës së shoqatës “GRAMM-A ” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e mbajtësve të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe të videogrameve”.Urdhër nr. 552 date 31.08.2021 “Për mos ripërtëritjen e licencës së shoqatës “Gramm-A”
  7. Urdhër nr. 553, datë 31.8.2021 “Për mosripërtëritjen e licencës së shoqërisë  “Agjencia e Mbrojtjes së Producentëve “AMP’”për administrimin  kolektiv  të  të drejtave të prodhuesve  të  fonogrameve  dhe  të prodhuesve  të fiksimeve  të  para të filmave”.Urdher nr. 553 date 30.08.2021 Per mos riperteritjen e licences se shoqerise AMP
  8. Ju informojmë se me datë 11.05.2022, është publikuar në Fletoren Zyrtare, Ligji Nr. 37/2022 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 35/2016 “PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TO”, i cili ka hyrë në fuqi me plotësimin e afatit 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.
    Lutemi, gjeni bashkëlidhur ligjin e ri, për të cilën bëjmë kërkesë të publikohet në faqen zyrtare të Ministrisë së Kulturës, rubrika “Baza Ligjore”, “E Drejta e Autorit” Kliko Këtu