THIRRJE E HAPUR FONDI I ARTIZANËVE - Ministria e Kulturës
Postuar më: 25/01/2023

THIRRJE E HAPUR FONDI I ARTIZANËVE

THIRRJE E HAPUR

FONDI I ARTIZANËVE

Ministria e Kulturës në përputhje me misionin dhe politikat për promovimin dhe krijimin e hapësirave mbështetëse dhe promovuese për artizanët dhe zejtarët shpall: Fondin e Artizanëve 2023.

Kjo thirrje e Ministrisë së Kulturës synon të mbështesë financiarisht me fonde publike projektpropozime të paraqitura nga individë-artizanë, persona juridikë të regjistruar si OJF dhe persona fizikë të regjistruar në QKB, të cilët kanë në objekt të veprimtarisë së tyre promovimin, edukimin, mbrojtjen, ruajtjen dhe përcjelljen e artizanantit tradicional.

Ky Fond do të mbështesë projekte, të cilat stimulojnë përcjelljen e zanateve dhe profesioneve tek të rinjtë, me qëllim mësimin dhe edukimin profesional të një brezi pasardhës artizanësh, të cilët do t’i trashëgojnë këto profesione.

Projektet përfituese nga ky fond realizohen nën kujdesin e Ministrit të Kulturës, sipas motos: “E ardhmja është në origjinë”.

 

Afati i aplikimit: 25 janar-25 shkurt 2023

Aplikimet do të dorëzohen në formë të printuar , dorazi ose në rrugë postare, në zyrën e Protokollit të Ministrisë së Kulturës,

Adresa : Rruga “Aleksandër Moisiu”, nr. 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë

Aneks 1-Udhezuesi 2023

Aneks 2-Formulari i Aplikimit 2023

Aneks 3 -Tabela për kostot financiare të projektit 2023

Aneks 4-Tabela e aktiviteteve 2023

Aneks 5-Lista e dokumenteve 2023