Konkurrimit Punë kontratë me çelësa në dorë (projektim dhe restaurim), me objekt: “Restaurim për ndërtesën e Aneksit të Bibliotekës Kombëtare (Faza III)” - Ministria e Kulturës
Postuar më: 03/10/2022

Konkurrimit Punë kontratë me çelësa në dorë (projektim dhe restaurim), me objekt: “Restaurim për ndërtesën e Aneksit të Bibliotekës Kombëtare (Faza III)”

FORMULARI I NJOFTIMIT TË KONKURRIMIT PUBLIK

 

 

 1. Emri dhe adresa e institucionit që zhvillon konkurrimin publik:

 

 

Emri                           Ministria e Kulturës

Adresa                       Rruga “Aleksandër Moisiu”, nr 76, ish Kinostudio “Shqipëria e Re”, Tiranë

Tel/fax:                       04 222 3077

E-mail                        info@kultura.gov.al

Faqja në Internet        www.kultura.gov.al

 

 

Institucioni Ministria e Kulturës, njofton subjektet e interesuara të licencuara në zbatim, në pasuritë kulturore të marrin pjesë me ofertat e tyre publike në konkurrimin publik të shpallur nga ky institucion.

 

 1. Emërtimin dhe vendndodhjen e objektit:

“Restaurim për ndërtesën e Aneksit të Bibliotekës Kombëtare (Faza III)”.

Adresa: Rruga “George W. Bush”, (Përballë ndërtesës së Parlamentit), Tiranë.

 

 1. Llojin e punës: Punë kontratë me çelësa në dorë (projektim dhe restaurim)

 

 1. Fondi limit i procedurës së konkurrimit publik: 30,110,943.84 (tridhjetë milion e njëqind e dhjetë mijë e nëntëqind e dyzet e tre pikë tetëdhjetë e katër) lekë pa TVSH.

 

 1. Afati i realizimit të kontratës: 9 (nëntë) javë nga hyrja në fuqi e kontratës.

 

 1. Afati dhe mënyra për tërheqjen e dokumenteve të konkurrimit publik: Dokumentet e Konkurrimit Publik mund të shkarkohen në faqen e internetit kultura.gov.al.

 

 1. Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 19/10/2022, ora 10:00, në zyrën e protokollit të institucionit. Ofertat e paraqitura pas këtij afati do të refuzohen.

 

 1. Afati kohor për hapjen e ofertave: Ofertat do të hapen nga Njësia e Vlerësimit të Ofertave në datën 19/10/2022, ora 10:30 në ambientet institucionit, dhe shqyrtohen brenda afatit prej 15 ditësh nga data e hapjes së tyre.

 

 1. Ofertat duhet të shoqërohen nga dokumente ligjorë dhe administrativë origjinalë ose kopje të noterizuara si provë e kërkesave kualifikuese të përcaktuara në dokumentat standarde, të miratuara për këtë qëllim.

 

 1. Ofertuesit apo Përfaqësues të autorizuar me shkrim të tyre mund të jenë të pranishëm në datën, orën dhe vendin e hapjes së ofertave.

 

 1. Data e shpërndarjes së këtij njoftimi: 29.09.2022

 

 1. Data e publikimit të këtij njoftimi: 03.10.2022

 

 

Dokumentacioni:

 

1_P ide kangjella

2_P ide Mobilje rraku

3_P ide tabelat informuese

4_P ide Tavolina pune metalike dhe druri

5_P ide shkalla metalike

6_P ide Kamera Vezhgimi

7_P ide Detektimi i zjarrit

8_P ide sistemi alarmit

9_P ide plani i catise

DST Aneksi

Formular i Njoftimit të Konkurrimit

GRAFIKU I PUNIMEVE

Preventivi