E Drejta e Autorit

1-Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 "Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to"-Shkarko Kёtu

2-VKM Nr.527 Dt 20/7/2016 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020" Shkarko Këtu

3-Udhëzim Nr.5166 Dt 20/10/2016  "Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr.35/2016, datë 31.3.2016 "Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to"" Shkarko këtu  ( faqe 21923)

4-Vendim Nr.33 Dt 18/01/2017 "Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit" Shkarko këtu

5-Vendim Nr.34 Dt 18/01/2017 "Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit" Shkarko ketu

6-Vendim Nr.35 Dt 18/01/2017 "Për mënyrën e funksionimit, të organizimit dhe të shpërblimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit " (KKDA) Shkarko Ketu

7-Tarifat provizore/të përkohshme të agjencive të administrimit kolektiv bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.                                

Bashkëlidhur gjenden tarifat provizore të AAK , publikuar më datë 20 janar 2017.                          

Draft Tarifat Provizore AKDIE 2017 

Draft Tarifat Provizore FMMA 2017

Draft Tarifat Provizore ALBAUTOR-AMP 2017

8-Manuali i Përkufizimeve në zbatim të ligjit Nr. 35/2016"Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to" Shkarko këtu

9-Njoftim për mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për të Drejten e Autorit për më tepër  kliko ketu 

10-”Rregullore e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”-Kliko ketu

11-Njoftim për zëvendësimin e deklaratës noteriale me deklaratë të thjeshtë për regjistim vepre-Kliko ketu

12-Vendimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit "Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv" Kliko Ketu

13-Arsyetimi i Vendimit nr. 3, datë 04.08.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv"”Kliko Ketu

14-Vendimi Nr.4 datë 10.10.2017 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit  "Për transferimin e funksionit kolektiv të mbledhjes së tarifave të shpërblimit për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to drejt njërës prej agjencive të administrimit kolektiv dhe për drejtimin e sportelit unik për administrimin e të drejtës së autorit-SUADA" Kliko këtu

15-Udhëzimi Nr. 663 datë 10.10.2017 "Për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të Sportelit Unik për administrimin e të drejtës së autorit - SUADA  në administrimin kolektiv".Kliko këtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet e bashkangjitur
Arkivi Filmit - AQSHF ju mirëpret në Kinema Millenium për premierën Shqiptare të filmit esse "Një Histori e Fëmijëve dhe Filmit"(...) 12-12-2017