SHPALLJE PËR KONKURIM PËR POZICION PUNE - Ministria e Kulturës
Postuar më: 07/09/2021

SHPALLJE PËR KONKURIM PËR POZICION PUNE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E KULTURËS

SHPALLJE PËR KONKURIM PËR POZICION PUNE

 

Referuar Ligjit 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 581, datë 28.8.2019 “Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorive Rajonale të Trashëgimisë Kulturore”, të Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe kërkesave e procedurës së përcaktuar për konkurim në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve të institucioneve, në varësi të Këshillit të Ministrave, Kryeministrit ose Ministrit”, Ministria e Kulturës shpall konkursin për pozicionin:

 • Drejtor, në Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër – Kategoria e pagës III-b

*Afati për dorëzimin e dokumentave 22.09.2021

 

Përshkrimi përgjithësues i punës për këtë pozicion:

           

 • Objektivat e institucionit

 

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër ka për mision gjurmimin, studimin, projektimin, konservimin, restaurimin, mbikëqyrjen, kolaudimin, promovimin dhe publikimin e trashëgimisë kulturore për territorin që administron.

 

DRTK Shkodër, në territorin që mbulon, realizon detyrat si më poshtë vijon:

 1. Kryen verifikime sistematike apo në bazë të kërkesave të paraqitura për gjendjen e pasurive kulturore në territorin që administron, si dhe ushtron kontrollin teknik për kushtet e ruajtjes së pasurive kulturore, duke përfshirë edhe fondet muzeore, si dhe të zonave që u nënshtrohen dispozitave të mbrojtjes indirekte;
 2. Kryen ndërhyrje, punime konservimi dhe restaurimi në pasuritë kulturore në bazë të projekteve të miratuara në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore;
 3. Kryen mbikëqyrjen dhe kolaudimin e zbatimit të punimeve në pasuritë kulturore materiale, në përputhje me vendimin e organeve kompetente;
 4. Merr në dorëzim punimet për ndërhyrjet në pasuritë kulturore të paluajtshme, përfshirë edhe tipologjitë e punimeve për konservim dhe restaurim fasade, konservim e restaurim të elementeve të brendshme artistike, ruajtje të vlerave arkeologjike kulturore;
 5. Njofton pronarët ose poseduesit për fillimin e procedurës së mbrojtjes indirekte;
 6. Kryen kontrolle për zbatimin e detyrimeve ligjore lidhur me hapjen dhe shfrytëzimin nga publiku të pasurive kulturore, respektimin e kushteve të përcaktuara në aktin e tjetërsimit dhe detyrime të tjera të parashikuara në ligj;
 7. etj

 

 • Objektivat në Administrim

 

 1. Është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e objektivave të DRTK-së, në përputhje me politikat, programet e planet strategjike të ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore dhe
 2. misionin e DRTK-së;
 3. Monitoron dhe kontrollon faktorët e riskut që vënë në rrezik arritjen e objektivave të DRTK-së;
 4. Planifikon, drejton e koordinon funksionimin e përgjithshëm të institucionit;
 5. Drejton punën administrative të DRTK-së dhe përfaqëson institucionin në marrëdhënie me të tretët.

 

 1. Kushtet për konkurim dhe kriteret e veçanta:

1.1 Kandidati duhet të plotësojë kushtet për konkurim si vijon:

 1. Të jetë shtetas shqiptar;
 2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 3. Të zotërojë gjuhën shqipe të shkruar dhe të folur;
 4. Të jetë në kushte shëndetësore që e lejon të kryejë detyrën përkatëse;
 5. Të përmbushë kërkesat ligjore për nivelin arsimor dhe të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës;
 6. Të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtje penale me dashje;
 7. Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;

 

Kandidati duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 1. Të ketë arsim universitar të nivelit “Master Shkencor” në shkenca Shoqërore ose shkenca Inxhinierike;
 2. Të ketë të paktën 3 vjet eksperiencë pune në profesion, si dhe/apo të ketë eksperiencë profesionale dhe të dokumentuar në fushën e trashëgimisë kulturore;
 3. Të ketë aftësi të dallueshme komunikimi në ruajtje dhe zhvillim të kontakteve brenda dhe jashtë institucionit, si dhe me partnerët vendorë e ndërkombëtarë;
 4. Të ketë përvojë në ndërtimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve me donatorë dhe grupe të tjera interesi.
 5. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, gjuhë të tjera përbëjnë avantazh.

 

 • Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

 

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

 1. Jetëshkrim (CV);
 2. Fotokopje të diplomës dhe të listës së notave të noterizuara;
 3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
 4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
 5. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 7. Çdo dokument tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive, rekomandime apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e kandidatit.
 8. *Kandidati duhet të dorëzojë një platformë për administrimin e DRTK Shkodër.

 

 • Fusha e njohurive, aftësitë dhe cilësitë mbi të cilat do të zhvillohet intervista

 

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Njohuritë mbi Ligjin nr. 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë”;
 • Njohuritë mbi Ligjin 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar;
 • Njohuritë mbi Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 581, datë 28.8.2019 “Për funksionimin dhe mënyrën e zhvillimit të veprimtarisë së Drejtorive Rajonale të Trashëgimisë Kulturore”.

 

Shpallja Drejtori i DRTK Shkoder