Rregullore e Brendshme e Ministrisë së Kulturës me urdhër 348, datë 18.09.2015

Bashkangjitur do të gjeni Rregulloren e Brendshme e Ministrise se Kultures me urdher 348, date 18.09.2015