Kërkesa

KËRKESË ONLINE PËR SUPORT NGA IT
docs.google.com/forms/d/1DQWQGz4IoRwNvWBsMVfz9EfrtziSFgSNpSLKA1vgx8g/viewform

UNIFIKIMI I PREZENCËS ONLINE TË INSTITUCIONEVE NË VARËSI TË MINISTRISË SË KULTURËSdocs.google.com/forms/d/1ZRN8sife-pi5Vu0o0nkr-SKIOL5kHX55wDwdEh2ahD0/viewform

PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT GJATË DITËS SË PUNËS
docs.google.com/forms/d/1Z7WcngZMvSRADy0VE7N2Ak2imwEjiViXG19o2AYp4uc/viewform