E Drejta e Autorit

Urdhrin nr. 473, date 20.11.2020 “Për shtyrjen e afatit 30 ditor të caktuar në udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, Kliko këtu

Udhezimin nr.  472, date 19.11.2020 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”, Kliko këtu

 

Ligj Nr.35 Dt 31/3/2016 “Pёr tё drejtat e autorit dhe tё drejtat e tjera tё lidhura me to”-Kliko këtu

VKM Nr.527 Dt 20/7/2016 “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016–2020” Kliko këtu

Udhëzim Nr.5166 Dt 20/10/2016  “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr.35/2016, datë 31.3.2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”” Kliko këtu  ( faqe 21923)

Vendim Nr.33 Dt 18/01/2017 “Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit” Kliko këtu

Vendim Nr.34 Dt 18/01/2017 “Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit” Kliko këtuu

Vendim Nr.35 Dt 18/01/2017 “Për mënyrën e funksionimit, të organizimit dhe të shpërblimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit ” (KKDA) Kliko këtu

Tarifat provizore/të përkohshme të agjencive të administrimit kolektiv bazuar në nenin 142 të Ligjit 35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”.

Bashkëlidhur gjenden tarifat provizore të AAK , publikuar më datë 20 janar 2017.

Draft Tarifat Provizore AKDIE 2017 

Draft Tarifat Provizore FMMA 2017

Draft Tarifat Provizore ALBAUTOR-AMP 2017

Manuali i Përkufizimeve në zbatim të ligjit Nr. 35/2016″Për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtat e tjera të lidhura me to” Kliko këtu këtu

Njoftim për mbledhjen e radhës së Këshillit Kombëtar për të Drejten e Autorit për më tepër  kliko ketu 

”Rregullore e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”-Kliko ketu

Njoftim për zëvendësimin e deklaratës noteriale me deklaratë të thjeshtë për regjistim vepre-Kliko ketu

Vendimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” Kliko Ketu

Arsyetimi i Vendimit nr. 3, datë 04.08.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv””Kliko Ketu

Vendimi Nr.4 datë 10.10.2017 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit  “Për transferimin e funksionit kolektiv të mbledhjes së tarifave të shpërblimit për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to drejt njërës prej agjencive të administrimit kolektiv dhe për drejtimin e sportelit unik për administrimin e të drejtës së autorit-SUADA” Kliko këtu

Udhëzimi Nr. 663 datë 10.10.2017 “Për mënyrën e funksionimit dhe të organizimit të Sportelit Unik për administrimin e të drejtës së autorit – SUADA  në administrimin kolektiv”.Kliko këtu

Udhëzimi nr. 24. Datë 12.01.2018 “Për një ndryshim  në Udhëzimin nr. 5166 datë 20.10.2016 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016  ”Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”. Kliko këtu

Vendimi nr. 2 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Për disa ndryshime në vendimin nr. 3 datë 4. 3.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”, bashkëlidhur këtij vendimi relacioni shpjegues si dhe aneksi nr. 1. Kliko këtu

Vendimi nr. 3 datë 22.6.2018 i KKDA-së “Mbi kërkesën e depozituar nga këshilli drejtues i sportelit unik-SUADA, për administrimin e së drejtës së autorit më dt. 25.05.2018”. Kliko këtu

Urdhër nr. 432 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë  ”Albautor” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve të veprave artistike dhe letrare”. Kliko këtu

Urdhër nr. 433 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës agjencisë ”FMAA” në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”. Kliko këtu

Urdhër nr. 434 datë 6.7.2018 “Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ”AKDIE” në administrimin kolektiv të të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues”. Kliko këtu

Urdhër nr. 435 datë 6.7.2018 “Për mos ripërtëritjen e licencës së agjencisë “AMP” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të prodhuesve të fonogrameve”. Kliko këtu

Urdhër nr. 436 datë 6.7.2018 “Për mos licencimin e shoqatës “ELITE” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues”.Kliko këtu

Urdhër nr. 437 datë 6.7.2018 “Për licencimin e shoqatës ”Gramm-A” si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e  mbajtësve të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe videogrameve”. Kliko këtu

Vendimi Nr. 5 datë 11.10.2018 “Për hapjen e procedurave për konkurim nga agjencitë e administrimit kolektik për zgjedhjen e Agjencisë unike për kryerjen e funksionit të mbledhjes së shpërblimeve(Sporteli unik)” Kliko këtu këtu

Vendimi Nr. 6 datë 11.10.2018 “Mbi Shpërndarjen e pjesës takuese të shpërblimeve për anëtarët prodhues të ish-agjencisë së administrimit kolektik për të drejtat e producentëve-AMP” Kliko këtu

Vendimi nr. 7 datë 11.10.2018 “”Për disa ndryshime në Vendimin nr. 3 datë 4.8.2017 “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv” i ndryshuar”.Kliko këtu

Vendimi nr.8 datë 19.11.2018 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sportelit unik të administrimit të së drejtës të autorit – SUADA” Kliko këtu

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.35/2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to” Kliko këtu

Vendimi nr. 9, datë 11.05.2020 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë të mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to në administrimin kolektiv dhe drejtimin e sporteli unik të administrimit të së drejtës së autorit – SUADA” Kliko këtu

Vendimi nr. 10, datë 29.06.2020 i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit “Mbi kërkesën e depozituar nga Agjencia Drejtuese e Sportelit Unik – S.U.A.D.A “Për plotësimin e vendimit nr. 9, datë 11.05.2020 të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit”. Kliko këtu

Projektligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr 35_2016 “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to.Kliko Ketu

Udhëzim i Ministres së Kulturës nr. 385, datë 13.10.2020 “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për marrjen e licencës për administrimin kolektiv të të drejtave të autorit, ripërtëritjen e saj, si dhe përcaktimin e kritereve dhe procedurave për pezullimin dhe heqjen e licencës në zbatim të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to Kliko Ketu

Urdhri nr. 567, date 24.12.2020 “PËR NJË NDRYSHIM NË URDHRIN NR. 473, DATË 20.11.2020 “PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR MARRJEN E LICENCËS PËR ADMINISTRIMIN KOLEKTIV TË TË DREJTAVE TË AUTORIT, RIPËRTËRITJEN E SAJ, SI DHE PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE PROCEDURAVE PËR PEZULLIMIN DHE HEQJEN E LICENCËS NË ZBATIM TË LIGJIT NR. 35/2016, DATË 31.3.2016, “PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E TJERA TË LIDHURA ME TO” i cili duhet botuar tek rubrika Baza Ligjore, e Drejta e Autorit  Kliko Ketu

Njoftim për thirrje publike Kliko Ketu

Udhëzimit te Ministres së Kulturës  nr. 336, datë 10.06.2021 “Për një ndryshim në Udhëzimin nr. 385, datë 13.10.2020” Kliko këtu