Reforma e Ministrisë së Kulturës në fushën e trashëgimisë kulturore

Postuar më: 25 Maj 2014
Trashëgimia kulturore, materiale dhe jomateriale është një pasuri kombëtare

Misioni

Postuar më: 17 Dhjetor 2013
Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, ushtron veprimtarinë e saj në këto fusha përgjegjësie shtetërore: - Harton, programon dhe zhvillon politikat kombëtare te kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së tolerancës fetare e të dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen, evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e qeverisë së Republikës së Shqipërisë .