VKM

1. Vendim nr.724, datë 21.05.2008, "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik" - lexo të plotë këtu

2. Vendim nr. 725, dat 21.05.2008, "Për Përbërjen, Funksionimin, Kompetencat dhe mënyrën e Shpërblimit të anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë" - lexo të plotë këtu

3. Vendim nr. 531. date 31.10.2002 “Per shpalljen e kompleksit ligatinor te Butrintit dhe te territorit perreth tij zone natyrore veçanerisht e mbrojtur dhe perfshirjen e tij ne listen e ligatinave me rendesi nderkombetare, veçanerisht si habitate te shpendeve ujore”  -lexo të plotë këtu

4. Vendim nr.283, datë 9.5.2007 “Për përcaktimin e procedurave të shitjes me ankand të objekteve të trashëgimisë kulturore, të luajtshme, me vlera të zakonshme” -lexo të plotë këtu

5. Vendim nr. 510, datë 18.7.2012 “Për shpalljen e konkurseve kombëtare dhe ndërkombëtare për realizimin e veprave monumentale të artit pamor” lexo të plotë këtu

6. Vendim nr.795, date 26.11.2003 “Per ngritjen, perberjen dhe menyren e funksionimit te komisionit te perhershem te vleresimit te objekteve te trashegimise kulturore, ne pronesi private, te luajtshme dhe per kriteret shkencore e procedura te vleresimit te ketyre objekteve” - lexo të plotë këtu

7. Vendim nr. .619, date 07.07.2015 “Per miratimin e Rregullores se Administrimit te Qytetit -Muze te Gjirokastres”  - lexo të plotë këtu 

8. Vendim nr.857, date 19.12.2003 “Per miratimin e rregullores se funksionimit te Zyres se Administrimit dhe Koordinimit te Parkut Kombetar te Butrintit” - lexo të plotë këtu

9. Vendim nr. 82, date 2.3.2000 “Për shpalljen Park Kombëtar në mbrojtje të shtetit te zones arkeologjike të Butrintit” - lexo të plotë këtu

10. Vendim nr. 468, datë 9.7.2014 “Për përbërjen, kompetencat dhe funksionimin e Komisionit Shtetëror të Muzeve” - lexo të plotë këtu

11. Vendim nr. 718, date 21.12.2000 “Per shpalljen pasuri kulturore te disa kalave dhe keshtjellave” - lexo të plotë këtu  

12.Vendim nr .553 , date 18.06.2015 "Per shpalljen e Ansamblit-Muze te qytetit te Bilishtit dhe miratimin e rregullores per administrimin e tij -lexo te plote ketu

13.Vendim nr .554 , date 18.06.2015 " Per shpalljen e qendres historike te qytetit te Pogradecit dhe miratimin e rregullores per administrimin e saj -lexo te plote ketu

14.Vendim nr.786, date 22.09.2015 "Per shpalljen e zonave arkeologjike "A" dhe "B" te vendbanimit te Komanit (Dalmacia e vjeter) dhe miratimin e rrregullores se administrimit -lexo te plote ketu 

15.Vendim nr. 1197 datë 3.12.2009 "Për shpalljen e Kalasë së Tiranës “Zonë Arkeologjike “A”” dhe miratimin e rregullores së administrimit të saj" lexo te plote ketu

16.Vendim nr.429 datë 28.04.2010 "Për shpalljen e zonës arkeologjike "A" dhe "B" të qytetit të Shkodrës dhe miratimin e rregullores së administrimit" lexo te plote ketu

17.Vendim nr.445 datë 09.06.2010 "Për shpalljen e Zonës Arkeologjike "A" të qytetit të Elbasanit dhe miratimin e rregullores së administrimit" lexo te plote ketu

18.Vendim nr.728 datë 01.09.2010" Për shpalljen e zonave arkeologjike "A" e "B" të qytetit të Lezhës dhe miratimin e rregullores së administrimit" lexo të plotë këtu               

19. Vendim nr.729 datë 01.09.2010" Për shpalljen e zonave arkeologjike "A" e "B" të qytetit të Vlorës dhe miratimin e rregullores së administrimit" lexo të plotë këtu    

20.Vendim nr.788 datë 29.09.2010" Për shpalljen e zonave arkeologjike "A" të gradishtës së Selcës,Rrethi i Pogradecit dhe miratimin e regullores së administrimit lexo të plotë këtu

21.Vendim nr.237 datë 23.03.2011" Për miratimin e rregullores "Për administrimin e zonës arkeologjike "A" dhe "B" të qytetit të Durrësit" lexo të plotë këtu

Në vijim të nismave të ndërmarra për mbështetjen dhe promovimin e letrave shqipe jashtë vendit Ministria e Kulturës hap për të tretën(...) 18-05-2018