Urdhëra dhe Udhëzime të Ministres

-Udhëzim  Nr.5110  datë 13.10.2015  Për dhënien me qira dhe mënyren e administrimit të monumenteve të kulturës me qëllim rijetezimi, i ndryshuar Lexo te plote ketu

-Udhëzim  Nr.3067 datë 14.06.2016 Për përcaktimin e rregullave për krijimin dhe funksionimin e këndeve (souvenir, art & libra - “sal”) për tregtimin e suvenireve dhe botimeve pranë mjediseve në administrim të Ministrisë së Kulturës dhe institucioneve të saj të varësisë  Lexo të plotë këtu

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 173, datë 07.03.2003 “Për emërimin, lirimin ose shkarkimin nga detyra të drejtuesve(...) 15-03-2018