Postuar më: 17 Prill 2014

Kërkesa

Kërkesë online për suport nga IT
docs.google.com/forms/d/1DQWQGz4IoRwNvWBsMVfz9EfrtziSFgSNpSLKA1vgx8g/viewform

Unifikimi i prezencës online të institucioneve në varësi të Ministrisë së Kulturës docs.google.com/forms/d/1ZRN8sife-pi5Vu0o0nkr-SKIOL5kHX55wDwdEh2ahD0/viewform

Përshkrimi i aktivitetit gjatë ditës së punës
docs.google.com/forms/d/1Z7WcngZMvSRADy0VE7N2Ak2imwEjiViXG19o2AYp4uc/viewform