Konventa Ndërkombëtare të ratifikuara nga Republika e Shqipërisë për trashëgiminë kulturore

1. Ligji nr. 9490, datë 13.3.2006 “Për Ratifikimin e Konventës për Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale”, Paris 2003 - lexo të plotë këtu

2. Ligji nr.9806, datë 17.9.2007 Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Europiane "Për Mbrojtjen E Trashëgimisë Arkeologjike" (të rishikuar) - lexo të plotë këtu

3. Ligji nr.10 027, datë 11.12.2008 “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Nënujore”, Paris 2001 - lexo të plotë këtu

Trupa e baletit e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit kapërcen kufijtë në një tur shfaqjesh në Itali. NOCES & La stravaganza, balet(...) 20-04-2018